vsvimrc 2023

Published on Mar 8, 2023

My vsvimrc for Visual Studio.

set relativenumber
set nohlsearch
set expandtab
set nu
set nowrap
set smartcase
let mapleader = " "
set scrolloff=8

nnoremap <leader>pf :vsc Edit.GoToFile<CR>
nnoremap <C-p> :vsc Edit.GoToFile<CR>
nnoremap <leader>ps :vsc Edit.FindInFiles<CR>
nnoremap <leader><CR> :so ~/.vsvimrc<CR>
nnoremap <leader>vd :vsc Edit.GoToDefinition<CR>
nnoremap <leader>vi :vsc Edit.GoToImplementation<CR>
nnoremap <leader>vrr :vsc Edit.GoToReferences<CR>
nnoremap <leader>vrn :vsc Refactor.Rename<CR>
nnoremap <leader>vca :vsc EditorContextMenus.CodeWindow.QuickActionsForPosition<CR>
nnoremap <leader>vh :vsc Edit.QuickInfo<CR>
nnoremap <leader>vn :vsc View.NextError<CR>
vnoremap gcc :vsc Edit.ToggleComment<CR>
nnoremap gcc :vsc Edit.ToggleComment<CR>

vnoremap J :m '>+1<CR>gv=gv
vnoremap K :m '<-2<CR>gv=gv

vnoremap > >gv
vnoremap < <gv 

" greatest remap ever
vnoremap <leader>p "_dP

" next greatest remap ever : asbjornHaland
nnoremap <leader>y "+y
vnoremap <leader>y "+y
nnoremap <leader>Y gg"+yG

nnoremap <leader>d "_d
vnoremap <leader>d "_d

" Keep it centered
nnoremap n nzzzv
nnoremap N Nzzzv
nnoremap J mzJ`z

nnoremap Y y$